جنسیت: مرد
نام پدر: مودود طاهری
تخلص: زرکوب
تولد و وفات: ( ... - ۷۱۲) قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: صوفی ، شاعر
مشهور به شیخ نجم‌الدین زرکوب. وی از اهالی تبریز بود …

جنسیت: مرد
نام پدر: مودود طاهری
تخلص: زرکوب
تولد و وفات: ( ... - ۷۱۲) قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: صوفی ، شاعر
مشهور به شیخ نجم‌الدین زرکوب. وی از اهالی تبریز بود که با تنگ‌دستی و عسرت زندگی کرد. شیخ سعدالدین حموی (وف ۶۵۰ق) او را در کودکی نظر کرده بود و فرموده بود که این کودک از ماست و مردم از وی بهره‌مند خواهند شد. زرکوب همیشه مرجع علما و فقرا و چنان مورد احترام مردم بود که خواجه رشید‌الدین وزیر با وی در کمال ادب مکاتبه می‌کرد. نویسندهٔ "تاریخ گزیده" نجم‌الدین زرکوب را معاصر با آباقاخان (۶۶۳-۶۸۵ق) می‌داند. نجم‌الدین زرکوب در تبریز وفات یافت و در گورستان گجیل دفن شد. از آثارش: رسالهٔ "فتوت‌نامه"؛ ترجیع‌بندی نزدیک به صد بیت در "مونس‌الاحرار"؛ "دیوان" شعر از وی نقل شده است.