جنسیت: مرد
تخلص: قاسمی
تولد و وفات: ( ... - ۱۰۱۴) قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: عالم ، نویسنده و شاعر
او از شاگردان شیخ‌‌بهایی و افضل‌‌الدین ترکه بود. به قزوین و تبریز …

جنسیت: مرد
تخلص: قاسمی
تولد و وفات: ( ... - ۱۰۱۴) قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: عالم ، نویسنده و شاعر
او از شاگردان شیخ‌‌بهایی و افضل‌‌الدین ترکه بود. به قزوین و تبریز و کاشان و فارس و عراق سفر کرد. آثار وی" سلم‌‌السماوات" ، در حکمت و احوال حکما و شعراء و دانشمندان که مشتمل بر هفت مرقوم است؛ "خطاب‌‌الغائبین" ، به عربی. "دیوان" اشعار که نسخه ناتمامی از آن به شماره (۵۱۶) در کتابخانۀ آستان قدس است که تحریر قرن یازدهم و شامل ششصدو پنجاه بیت از انواع شعر است ، و جزء کتب وقفی ابن‌‌خاتون در سال ۱۰۶۷ق هجری است.