ملا محمدبن محمد باقر فاضل ایروانی

جنسیت: مردتولد و وفات: ( ... - ۱۳۰۶) قمریمحل تولد: مشخص نیست.شهرت علمی و فرهنگی: عالم امامی ، فقیه ، اصولی و مجتهداصل او از ایروان بود. در چهارده‌ سالگی وارد کربلا شد و چهار سال نزد …

جنسیت: مرد
تولد و وفات: ( ... - ۱۳۰۶) قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: عالم امامی ، فقیه ، اصولی و مجتهد
اصل او از ایروان بود. در چهارده‌ سالگی وارد کربلا شد و چهار سال نزد صاحب "ضوابط" تلمذ نمود. سپس به نجف مهاجرت کرد و در محضر صاحبان "جواهر" و "انوارالفقاهه" شاگردی کرد ، و بعدها از محضر شیخ انصاری استفاده بسیار نمود و بعد از ایشان و علامه کوه کمری در ۱۲۹۹ ق به تدریس و تألیف مشغول شد و مرجع تقلید گشت. ریاست دینی و شهرت فراگیر او در ایران و روسیه و ترکیه و هند سبب شد تا عالمان بزرگی بر گرد وی جمع شده و در محضر او شاگردی نمایند. وی در مدرسۀ معروف خودش در نجف اشرف دفن شد. از او تألیفات و رسائل بسیار در فقه و اصول باقی‌مانده است. از آثار وی: تعلیقه بر "رسائل" استاد او ، علامه انصاری؛ حاشیه بر "قواعد"؛ حاشیه بر "تفسیر" بیضاوی؛ رسالۀ عملیه" ، فارسی ، در جمیع فقه ، مجلد اول در عبادات و دوم در معاملات؛ رساله‌ای در "اجتماع‌الامر و النهی"؛ "المکاسب‌المحرمهٔ"؛ کتاب "البیع" استدلالی؛ "اصول‌الفقه"؛ "الاجتهاد و التقلید"؛ "الاجزاء"؛ "الاستصحاب"؛ "اصالهٔ‌البرائهٔ"؛ "التعادل و التراجیح"؛ "حجیهٔ‌المظنهٔ".