جنسیت: مرد
تخلص: گلبن
تولد و وفات: ( ... ) ۱۲۶۰ قمری
محل تولد: ایران - فارس - کازرون
شهرت علمی و فرهنگی: عارف و شاعر
در چهارده سالگی به قصد سیاحت و سیر آفاق و انفس از کازرون خارج شد …

جنسیت: مرد
تخلص: گلبن
تولد و وفات: ( ... ) ۱۲۶۰ قمری
محل تولد: ایران - فارس - کازرون
شهرت علمی و فرهنگی: عارف و شاعر
در چهارده سالگی به قصد سیاحت و سیر آفاق و انفس از کازرون خارج شد و به بسیاری از نقاط ایران و هندوستان ، عراق ، شامات و حجاز سفر کرد و به خدمت عرفای نامی رسید تا خود عارفی کامل شد. در زمانی که باباخان (فتحعلی‌شاه) حاکم فارس بود و به دیدن او به کازرون رفت و به علو مقام وی پی برد و مورد تجلیل شاه قرار گرفت. گلبن پس از بازگشت به کازرون معتکف شد و به گفتن اشعار پرداخت و در همان شهر نیز درگذشت. می‌گویند که ده جلد کتاب داشته است. از آثار وی: "گلشن اسرار"؛ به سبک "مثنوی" مولوی ، شامل مطالب عرفانی و امثال و داستان‌‌ها ، جمعاً سه هزار و ششصد و سی بیت ، که آن را در ۱۲۶۰ق نوشته است و در آن مطالب نثر وجود دارد"؛ "یسرالناس" ، به سبک "مثنوی" مولوی؛ "غزلیات" ، دو جلد؛ "قصاید و مراثی ائمهٔ اطهار (ع)" ، یک جلد.