جنسیت: مرد
تولد و وفات: ( ... - ۳۰۹-۳۱۱) قمری
محل تولد: ایران - مازندران - آمل
شهرت علمی و فرهنگی: عارف
اهل آمل و از شاگردان ابراهیم مارستانی بود. به جنید پیوست اما پس از چندی از وی گسست …

جنسیت: مرد
تولد و وفات: ( ... - ۳۰۹-۳۱۱) قمری
محل تولد: ایران - مازندران - آمل
شهرت علمی و فرهنگی: عارف
اهل آمل و از شاگردان ابراهیم مارستانی بود. به جنید پیوست اما پس از چندی از وی گسست و بر پاره‌ای گفتارهای استادش ، از آن جمله برتری توانگران بر تهیدستان و مسألهٔ خواطر خرده گرفت. در آخرین محاکمهٔ حلاٌج به دفاع از وی برخاست. این جانبداری سبب گردید که حلاٌج در میان صوفیان از بسیاری اتهام‌ها تبرئه گردد. وئی نیز به فرمان حامدبن عباس وزیر مقتدر عباسی کشته شد. ابن عطا قریحهٔ شعری نیز داشت. بعضی کتاب‌های صوفیه از جمله کتاب‌های "اللمع" ابونصر سراج اشعار جالبی از وی نقل کرده‌اند. ابن عطا تفسیر رمزی بر قرآن نوشت.