ابواسحاق ابراهیم بن احمد بن اسماعیل ابراهیم خواص

جنسیت: مردتولد و وفات: ( ... - ۲۹۱) قمریمحل تولد: عراق - بغدادشهرت علمی و فرهنگی: عارفاصلش از آمل بود ، اما چود در بغداد زاده شد به بغدادی شهرت یافت. در آغاز عمر چندی به تحصیل پرداخت …

جنسیت: مرد
تولد و وفات: ( ... - ۲۹۱) قمری
محل تولد: عراق - بغداد
شهرت علمی و فرهنگی: عارف
اصلش از آمل بود ، اما چود در بغداد زاده شد به بغدادی شهرت یافت. در آغاز عمر چندی به تحصیل پرداخت و پس از آن به تصوف روی آورد. وی با بافتن بوریا و زنبیل از برگ خرما روزگار می‌گذرانید و از این روی به خواص (خوص = برگ خرما) شهرت یافت. او از اقران جنید و نوری بود. در جامع ری درگذشت. حکایاتی که از او نقل می‌کنند غالباً راجع به سیاحت یا حج است.