جنسیت: مرد
نام پدر: مهذب‌السلطنه
تولد و وفات: (۱۲۷۷ - ... ) شمسی
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: نویسنده و روزنامه‌نگار
وی در آلمان موفق به‌ اخذ دکترای کشاورزی از دانشگاه …

جنسیت: مرد
نام پدر: مهذب‌السلطنه
تولد و وفات: (۱۲۷۷ - ... ) شمسی
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: نویسنده و روزنامه‌نگار
وی در آلمان موفق به‌ اخذ دکترای کشاورزی از دانشگاه فریدریش ویلهم شد. پس از مراجعت به ایران عهده‌دار مشاغلی چند بود از جمله: بازرسی فنی وزارت اقتصاد ، ریاست مؤسسات فلاحتی ادارۀ کل فلاحت ، اداره جنگل‌‌ها در مرکز ، دانشکده وزارت کشاورزی. دکتر بهرامی در سال ۱۳۱۳ش مجلّه "فلاحت" و در سال ۱۳۲۰ش مجله "آب و خاک" را منتشر کرد. از آثار به‌جای مانده او عبارت‌اند از: "ارزیابی کشاورزی"؛ "از سویس به ایران"؛ "ایران ، آزاد و بزرگ می‌شود"؛ "باغبانی عمومی و خصوصی"؛ "پرورش کودک درخانه"؛ "تاریخ کشاورزی ایران"؛ "جعرافیای کشاورزی ایران"؛ "جوجه‌کشی"َ؛ "دامپروری"؛ "زراعت خصوصی"؛ "زراعت عمومی".