جنسیت: مرد
تولد و وفات: ( ... - ۲۶۹/۲۷۳) قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: حافظ ، محدث
از قعنبی و ابن معین و دیگران حدیث شنیده است. بخاری در خوارزم به خدمت او رسید و کتب او …

جنسیت: مرد
تولد و وفات: ( ... - ۲۶۹/۲۷۳) قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: حافظ ، محدث
از قعنبی و ابن معین و دیگران حدیث شنیده است. بخاری در خوارزم به خدمت او رسید و کتب او را بررسی کرد. گذشته از بخاری که از او در "صحیح" خود نقل حدیث کرده ، قاضی محاملی و ابن‌بُجیر و ابراهیم بن‌خُزیم نیز از وی روایت کرده است و او را ثقه دانسته‌اند. آمل (چهارجوی) از نواحی مرو و زیر آمودریا است. در تاریخ بغداد نسبت او به‌جای آملی ، ایلی ذکر شده است.