لویی پاستور

لویی پاستور دانشمند بزرگ فرانسوی کاشف میکروب در سال ۱۸۲۲ در فرانسه متولد شد و در سپتامبر ۱۸۹۵ درگذشت. او در سال ۱۸۶۱ میلادی اثبات کرد که شیر فاسد نمی شود، شراب ترش نمی شود، بشرط …

لویی پاستور دانشمند بزرگ فرانسوی کاشف میکروب در سال ۱۸۲۲ در فرانسه متولد شد و در سپتامبر ۱۸۹۵ درگذشت. او در سال ۱۸۶۱ میلادی اثبات کرد که شیر فاسد نمی شود، شراب ترش نمی شود، بشرط آنکه از ورود تخمهای موجودات زنده در آن جلوگیری کنیم. پاستور عقیده داشت در جایی که تخم و مخمر موجود زنده میکروسکوپی وجود نداشته باشد نه چیزی تولید می شود و نه عمل تخمیر انجام می شود و نه فساد و گندیدن بوجود خواهد آمد. بهترین دلیل این موضوع در انستیتو پاستور موجود است و امروزه هر کس می تواند بالن های آبگوشت را که بوسیله این دانشمند تهیه شده و بعد از چند قرن هنوز فاسد نگردیده است، ملاحظه نماید. وی برای اثبات این موضوع مقداری آبگوشت را که محیط مناسبی برای پرورش و رشد میکروب است در شیشه ای ریخت و هوای آن را خارج ساخت و در آن را محکم بست و در یخچال گذاشت. این آبگوشت از همان زمان تاکنون در یخچال نگهداری و هنوز فاسد نشده است.
در آن دوران همه می دیدند که حشرات گوناگون و کرمهای زنده در محیطهایی که موجود زنده در آنها وجود نداشته است، پدید می آیند. آرد گندم، جو و برنج و جبوبات دیگر پس از آنکه مدتی در ظرفهای دربسته می ماند، خودبخود تولید کرم می کردند و بعضی از میوه ها و ترشیها پس از آنکه فاسد می شدند، خودبخود از آنها کرمهایی تولید می شد. آب پاک و صاف پس از آنکه مدتی در گودالها و حوضها راکد می ماند، هزاران کرم مختلف و موجودات زنده دیگر در آن پدیدار می شدند. اینها و دهها مورد دیگر که بطور طبیعی در صحنه طبیعت مشاهده می شد، دانشمندان را به این فکر انداخت که موجودات زنده خودبخود در پهنه طبیعت بوجود آمده اند.
شیر، گوشت و سایر مواد غذایی پس از مدت کوتاهی خودبخود فاسد می شدند. اما لویی پاستور اثبات کرد که تولید خودبخود معنی ندارد و هر موجود زنده از موجود زنده دیگری تولید می شود و موادی را که می بینیم فاسد می شوند بخاطر وارد شدن موجودات زنده میکروسکوپی بنام «میکروب» در آنهاست که بسرعت فاسد و خراب می شوند و اگر بنحوی بتوان از ورود میکروب به داخل مواد غذایی و یا مواد فاسد شدنی، جلوگیری کرد، این مواد سالها و قرنها تازه و سالم باقی می مانند. به عنوان مثال اگر کسی در کره ماه که هوا و میکروب وجود ندارد، بمیرد، بدن وی میلیونها سال سالم و تازه باقی خواهد ماند.
لویی پاستور مردی بود که شعارش در زندگی «کار» بود و وی در طول زندگی اش آنچنان سرگرم کار بود که هنگامی که قوای آلمانی شهر پاریس را محاصره کردند و صدای توپهای ارتش آلمان در پاریس غوغا بپا کرده بود، او بهیچوجه متوجه غوغای عظیمی که در بیرون آزمایشگاهش بپا خواسته بود نشد. حتی در شب عروسیش او را در آزمایشگاهش پیدا کردند. لویی پاستور با کشف بزرگ خود انقلاب عظیمی در پزشکی بوجود آورد و بزرگترین خدمت را به نوع بشر نمود و توانست نام بزرگترین و مؤثرترین فرد در تاریخ پزشکی جهان را بخود اختصاص دهد.