عباس /محمد عباس بن شیخ احمد بن محمد رفعت انصاری همدانی

جنسیت: مردتخلص: رفعتتولد و وفات: ( ... )ز ۱۳۰۷ قمریمحل تولد: لکنهوشهرت علمی و فرهنگی: مورخ و ادیب و شاعرمدتی پیش از تولد در لکنهو ، پدرش مقیم هندوستان شده بود. رفعت به اکثر سرزمینهای …

جنسیت: مرد
تخلص: رفعت
تولد و وفات: ( ... )ز ۱۳۰۷ قمری
محل تولد: لکنهو
شهرت علمی و فرهنگی: مورخ و ادیب و شاعر
مدتی پیش از تولد در لکنهو ، پدرش مقیم هندوستان شده بود. رفعت به اکثر سرزمینهای هند سفر کرد و در "بهوپال" اقامت گزید و کتاب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های بسیار را تصنیف کرد. از وی با نسبت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های شیروانی ، انصاری ، یمنی یا هندی یاد شده است از آثار وی: "آثار العجم" که با "آثار عجم" فرصت شیرازی تفاوت دارد؛ "تاریخ ائمه"؛ "تاریخ افاغنه" فارسی؛ "تاریخ البواهر" ، در عقاید اسماعیلیه که نام اصلی این کتاب "قلائد‌الجواهر فی تاریخ‌البواهر" می‌باشد که "تاریخ نکو" نیز می‌گویند. "تاریخ بهوپال"؛ "تاریخ دکن" که همان "چارچمن" است؛ "تارخ سرندیب"؛ "دیوان" شعر.