ارسال تصاویرتلویزیونی

بیشترمردم تصاویر را برروی دستگاه تلویزیون خود از طریق هوا دریافت می‌کنند. سیگنال‌های الکترونیک ازایستگاه تلویزیونی توسط کابل به ایستگاه پخش فرستاده می‌شوند. درآنجا سیگنال‌ها …

بیشترمردم تصاویر را برروی دستگاه تلویزیون خود از طریق هوا دریافت می‌کنند. سیگنال‌های الکترونیک ازایستگاه تلویزیونی توسط کابل به ایستگاه پخش فرستاده می‌شوند. درآنجا سیگنال‌ها با امواج رادیویی ترکیب می‌شوند وازطریق هوابه خارج فرستاده می‌شوند. آنتن‌های متصل به دستگاه‌های تلویزیونی در خانه‌های مردم این سیگنال‌ها را دریافت می‌کنند. بعضی اوقات کابل‌های زیرزمینی برای حمل سیگنال‌هااستفاده می شود. این روش درجاهایی استفاده می‌شود که مشکلاتی درپخش سیگنال‌ها ازطریق هواوجود دارد. ماهواره ها نیزبرای فرستادن برنامه هاازفواصل بسیاردوربه کارمی‌روند روش‌های کابلی وماهواره ای معمولاً توسط شرکت‌های خصوصی تلویزیونی که ازبینندگان خود پول دریافت می‌کنند به کارمی روند.
ـ امواج رادیویی:
امواج رادیویی یا با طول موج ( فاصله بین دو قله موج) یا با بسامد (تعداد موج‌ها در ثانیه) تعریف می‌شوند. موج های بلند بسامد پایین دارند و موج های کوتاه بسامد بالادارند.‌ سیگنال ها ی تلویزیونی معمولاً روی موج‌های با بسامد فرستاده می‌شوند همه ( UHF ) یا بسامدهای فرابالا (VHF) خیلی بالا
سازمانهای پخش تلویزیونی که برای یک منطقه برنامه ارسال می‌کنند، باید از طول موج‌های متفاوتی برای ارسال سیگنالهای خود استفاده کنند زیرا اگراز یک موج یا موج هایی که بسیاربه هم نزدیک‌اند استفاده کنند، سیگنال‌ها با هم مخلوط می‌شوند و برای دستگاه تلویزیون جدا کردن آنها غیرممکن خواهدبود.