کنترل از راه دور

کنترل از راه دور: دستگاه کنترل از راه دور برای تغییرکانال صدارنگ و غیره است .این وسیله دستورات رابااستفاده ازاشعه مادون قرمزبه تلویزیون می فرستد . دستورات رابه شکل رمزهای …

کنترل از راه دور:
دستگاه کنترل از راه دور برای تغییرکانال صدارنگ و غیره است .این وسیله دستورات رابااستفاده ازاشعه مادون قرمزبه تلویزیون می فرستد . دستورات رابه شکل رمزهای نوری شبیه به رمزهای مورس به تلویزیون
می رسند . قطعه حساس داخل تلویزیون نور مادون قرمز را دریافت کرده و آن را به سیگنال الکتریکی تبدیل می کند.سپس قطعه رمزگشا این اطلاعات را به مکان مناسب در تلویزیون می فرستد .
انتخاب یک کانال :
هر دستگاه تلویزیون برنامه های گوناگونی را ازایستگاههای پخش مختلف دریافت می کند . امواج
رادیویی حامل سیگنالهای تلویزیونی به حسب طول موج وبسامد به کانالهای گوناگونی تقسیم می شوند
در هر منطقه , به هرایستگاه کانال ویژه ای تعلق می گیرد که بتـوانند با استفاده از بسامد خاص خود سیگنالهایشان را ارسال کنند . فاصله هایی بین کانالها رعایت می شود که آنها با یکدیگرتداخل نکنند . امواج رادیویی پس از ورود بهدستگاه تلویزیون به یک تنظیم کننده وارد می شوند . تنظیم کننده در هر بار فقط امواج مشخصی رااز(باند فرکانسی ) با پهنای بسامدخود عبور می دهد تا بر روی صفحه به نمایش درآیند. البته با چرخاندن این تنظیم کننده می توانید باند مشخص دلخواه خود را از آن عبور دهید ودرنتیجه تلویزیون را روی کانال دلخواه تنظیم کنید . هنگامیکه برای اولین بار تلویزیونی را استفاده می کنید باید آن را با بسامدهای محلی برای دریافت کانالهای مختلف تنظیم کنید, معمولا هر کلید برای یک کانال.