کمبود آهن

تحقیقات پژوهشگران آمریکایی حاکی از این است که کمبود آهن و روی در بدن انسان به ویژه بانوان و در دوران نوجوانی سبب کم حافظگی و کاهش میزان منطقی بودن آنان میشود.

تحقیقات پژوهشگران آمریکایی حاکی از این است که کمبود آهن و روی در بدن انسان به ویژه بانوان و در دوران نوجوانی سبب کم حافظگی و کاهش میزان منطقی بودن آنان میشود.بانوانی که دچار کمبود آهن و روی بودند، با مصرف یک قرص بیست میلی گرمی آهن در روز، در مدت کوتاهی، توانستند در آزمون هوش، بیست در صد (۲۰%) بیشتر از زنانی که کمبود آهن و روی داشته اند، امتیاز به دست آورند. همچنین این تحقیقات مشخص کرد که روشهای گوناگون تغذیه اثر مستقیمی در افزایش یا کاهش قدرت حافظه و منطق انسان دارد.