با قلب باید چگونه رفتار کنید؟

۱- اگر ورزشکار سنگین نیستید، از بلند کردن اشیای سنگین به بالای سر خود، حذر کنید. ۲- با دست چپ بار سنگین بلند نکنید. ۳- در موقع هضم غذا کار نکنید، راه نروید و بازی نکنید. ۴ـ هنگام بالا …

۱- اگر ورزشکار سنگین نیستید، از بلند کردن اشیای سنگین به بالای سر خود، حذر کنید.
۲- با دست چپ بار سنگین بلند نکنید.
۳- در موقع هضم غذا کار نکنید، راه نروید و بازی نکنید.
۴ـ هنگام بالا رفتن از پله ها، بخصوص در ساختمانهای چند طبقه، آهسته از پله ها بالا روید و در هر طبقه کمی مکث کنید.
۵- هنگام خواب هوای اتاق را تازه کنید، و روی پهلوی راست بخوابید، طوری که پاهای شما کمی بالاتر از سطحی که سر شما قرار دارد، باشد.
۶- در حمام داغ و قسمتهایی از حمام سونا که داغ میباشد، زیاد نمانید.
۷- به طور ناگهانی روی صندلیهای کوتاه ننشینید و از اتوبوس ، قطار و از روی چهارپایه و پله و موارد مشابه، به پایین نپرید.
۸- از خوردن چربیهای حیوانی، خوراکیهای گوشتی سس دار و پر ادویه، ماهیهای چرب مانند ماهی آزاد و ساردین، پنیرهای کهنه و مانده ، تا حد امکان پرهیز کنید و چای و قهوه را به میزان کم و در حد اعتدال مصرف کنید.