چپ دست ها بخوانند و به راست دست ها بگویند

افرادی که سکته های مغزی در قسمت چپ مغز یا هر دو قسمت مغز آنها روی میدهد به عوارض جانبی دراز مدت دچار می شوند.

افرادی که سکته های مغزی در قسمت چپ مغز یا هر دو قسمت مغز آنها روی میدهد به عوارض جانبی دراز مدت دچار می شوند. در این افراد ریسک مرگ بر اثر ایست ناگهانی قلبی بسیار بالاست.
بر عکس سکته های مغزی که در قسمت راست مغز روی میدهند این خطر را به وجود نمی آورند. به گفته دانشمندان عادت به استفاده بیشتر و تمام مدت از یک دست ، عامل مهم و تعیین کننده در بروز مرگ ناگهانی است.افراد چپ دست یا دو دست ، ۷۶ درصد کمتر از راست دست ها ، احتمال تجربه مرگ ناگهانی را دارند. ارتباط سکته مغزی قسمت چپ مغز با مرگ ناگهانی هنوز مشخص نیست امّا به احتمال قوی به علت اختلال در کنترل فعالیت های قلب توسط مغز است. در افراد چپ دست شبکه اعصاب وسیع تری در فعالیت های مغزی شرکت میکنند و به همین دلیل بعد از سکته مغزی احتمال کمتری برای اختلال در ریتم قلب وجود دارد.