رفتار خوب با نوزاد

هر موقع که فرزند بزرگتر شما به طرف کودکتان می آید تا او را نوازش کند و با او بازی کند، شما خودتان را از این کار اوخوشحال و مغرور نشان دهید زیرا این مسئله او را تشویق می کند که این …

هر موقع که فرزند بزرگتر شما به طرف کودکتان می آید تا او را نوازش کند و با او بازی کند، شما خودتان را از این کار اوخوشحال و مغرور نشان دهید زیرا این مسئله او را تشویق می کند که این کار را تکرار کند ودر نتیجه چنانچه حس حسادتی هم در فرزند بزرگتر باشد با این روش به خودی خود از بین می رود.