واقع‌بینی

آیا فکر می‌کنید، شما تنها کسی هستید که نگرانید؟ واقع‌بین باشید، حتی اگر شما یک انیشتن ناشناخته هم باشید، قرار نیست که امتحان‌ها را بدون نگرانی پشت سر بگذارید. پس آرامش داشته …

آیا فکر می‌کنید، شما تنها کسی هستید که نگرانید؟
واقع‌بین باشید، حتی اگر شما یک انیشتن ناشناخته هم باشید، قرار نیست که امتحان‌ها را بدون نگرانی پشت سر بگذارید. پس آرامش داشته باشید، زیرا نگرانی در زمان امتحان کاملاً طبیعی است.