فشارهای عصبی

آیا احساس وحشت و فشار عصبی دارید؟ سعی کنید فریاد بکشید. این کار فشارهای عصبی شما را آزاد می‌کند. دندان‌های خود را کمی به یکدیگر فشار دهید، بعد دهان خود را کاملاً باز کنید تا فشارهای …

آیا احساس وحشت و فشار عصبی دارید؟
سعی کنید فریاد بکشید. این کار فشارهای عصبی شما را آزاد می‌کند. دندان‌های خود را کمی به یکدیگر فشار دهید، بعد دهان خود را کاملاً باز کنید تا فشارهای عصبی از طریق فریاد بلندی که می‌کشید از درون شما خارج شود.