پردرآمدترین مشاغل در ایران، امریکا و انگلستان کدامند؟

یک تحقیق جامع در بین کشورهای ایران ، آمریکا و انگلستان نشان می دهد : پردرآمدترین مشاغل در ایران : جراحان پلاستیک و قلب، دندانپزشکان فوق تخصص، طراحان لباس، مدرسان کنکور زیست شناسی پردرآمدترین مشاغل در آمریکا : پزشکان متخصص و جراحان روان شناسان پزشکان عمومی پردرآمدترین مشاغل در انگلستان : مدیران بازاریابی مدیران و مقامات ارشد شرکت های مالی و کارگزاران مالی هستند