پردرآمدترین مشاغل در ایران، امریکا و انگلستان کدامند؟

یک تحقیق جامع در بین کشورهای ایران ، آمریکا و انگلستان نشان می دهد :

پردرآمدترین مشاغل در ایران :
جراحان پلاستیک و قلب،
دندانپزشکان فوق تخصص،
طراحان لباس،
مدرسان کنکور زیست …

یک تحقیق جامع در بین کشورهای ایران ، آمریکا و انگلستان نشان می دهد :

پردرآمدترین مشاغل در ایران :

جراحان پلاستیک و قلب،

دندانپزشکان فوق تخصص،

طراحان لباس،

مدرسان کنکور زیست شناسی

پردرآمدترین مشاغل در آمریکا :

پزشکان متخصص و جراحان

روان شناسان

پزشکان عمومی

پردرآمدترین مشاغل در انگلستان :

مدیران بازاریابی

مدیران و مقامات ارشد شرکت های مالی

و کارگزاران مالی هستند