کدهای مخفی بازی آمیرزا | دوشنبه 30 مهر 97

جواب همه مراحل بازی آمیرزا

۱- رم، ری، می، یار، مار، ریا، رای، رام، آرم، آری، امر، امیر، میرا، ریما
۲- ده، دو، ته، هود، توده
۳- شرم، شمش، شیر، یشم، میش، ریش، ششم، شمشیر
۴- سلیم، عسلی، علمی، علیم، سالم، سلام، عالم، عامل، سیما، مایل، سیال، مایع، عیال، عالی، مالی، علما، لعیا، ملیسا
۵- سرنا، ستار، نجات، نارس، راست، جناس، ساتن، رانت، انتر، سران، سانت، جرات، نساج، نجار، گران، نگار، نرجس، سرنگ، سنگر، نرگس، آستر، آرنج، جستن، ترنج، تراس، تجار، نترس، تاجر، جسارت، جستار، نجاست، سانتر، تجانس، گرجستان