کدهای مخفی بازی آمیرزا | یکشنبه 29 مهر 97

جواب همه مراحل بازی آمیرزا

۱- می، قم، رم، ری، رمق، قمر، رقم، قیر، مقر، قمری
۲- رم، رخ، مه، مخ، خر، خم، مهر، هرم، خرم، خمره
۳- نیت، نبی، بتن، تنب، بین، سیب، نسب، سنت، بست، تنیس، بیست، نسیب، نسبت، سنتی، بستنی
۴- مرند، درهم، دشمن، دشنه، رنده، نمره، مدرن، مرشد، مشهد، نرده، شمردن، شرمنده
۵- اهدا، آهان، دهان، خنده، دانه، خانه، دوان، نخود، نهاد، دانا، هاون، هندو، آخوند، نواده، هوندا، اندوه، خوانا، ناخدا، اخوان، خواهان، دواخانه، خانواده