کدهای مخفی بازی آمیرزا | جمعه 27 مهر 97

جواب همه مراحل بازی آمیرزا

۱- یل، می، میل، گلی، ملی، لیگ، گلیم
۲- یل، فیل، لیف، فال، لاف، یال، لای، ایل، ایفل، فایل
۳- تیپ، یون، وین، نیت، توپ، پتو، تیوپ، پوتین
۴- بشاش، خشاب، خفاش، آبشش، بخشش، شفابخش
۵- تسمه، پسته، موسی، پستو، پوست، توهم، پیست، میوه، سمیه، سوتی، تیوپ، مستی، هستی، مهستی، پیوست، تسویه، پوسته