کدهای مخفی بازی آمیرزا | پنجشنبه 26 مهر 97

جواب همه مراحل بازی آمیرزا

۱- سم، مس، سل، آس، سام، سال، مال، سما، اسم، ملس، لمس، آمل، سلام، سالم
۲- مخ، مه، خم، ماه، هما، خام، اخم، خامه
۳- ساک، سار، سرا، راس، کار، رسا، کسر، سرک، راک، ارس، کسرا، اکسیر
۴- شوخی، رویش، خوشی، دوری، شوید، خرید، خروش، خورش، خودش، یورش، رشید، خودی، درویش، خورشید
۵- سونا، ناتو، ساوه، ستون، هاون، سانت، ناسا، وانت، تونس، اونس، تنها، توان، ساتن، آسان، اوستا، اهانت، تاوان، انتها، استوا، توانا، استان، سوهان، سنوات، ستوان، آستان، آوانس، آستانه، استوانه