کدهای مخفی بازی آمیرزا | چهار‎شنبه 25 مهر 97

جواب همه مراحل بازی آمیرزا

۱- یخ، خر، رخ، ری، خیر، آری، آخر، رای، ریا، خار، یار، خیار، اخیر
۲- خم، یخ، می، نی، نم، نخ، مخ، من، یمن، میخ، مین، نیم، خمین
۳- ترس، سوا، وات، راس، تور، روس، سرو، سوت، سور، وتر، اتو، ارس، تار، تاس، سرا، رسا، سار، روا، راست، آستر، راسو، رسوا، ستار، سوار، ترسو، تراس، روستا، ساتور، اورست
۴- مشرک، شهیر، شهرک، کریم، شریک، ریشه، شیره، کهیر، مشکی، شهری، کرشمه، کشمیر
۵- جانب، جبار، برنا، جابر، نجار، ربنا، جناب، زبان، برجا، برنز، آرنج، برزن، برنج، بارز، بران، ارزن، انبر، جبران