کدهای مخفی بازی آمیرزا | سه‎شنبه 24 مهر 97

جواب همه مراحل بازی آمیرزا

۱- دق، رد، قد، در، تر، قدر، ترد، دقت، قدرت
۲- تر، وتر، تور، صوت، صور، تصور، صورت
۳- بره، عرب، برق، ربع، رعب، عرق، عقب، قبر، قعر، قهر، قرعه، عقرب، بقره، عقربه
۴- رانت، تراش، ارتش، رانش، نگرش، نشات، نگار، گران، ناشر، انتر، شاتر، نگارش، انگشت، گرانش، شناگر، انگشتر
۵- روان، متان، رمان، توان، رانت، وانت، انتر، نوار، ناتو، نارو، تمنا، مترو، متون، تورم، ترنم، تنور، مروت، امور، انور، منور، توران، تناور، مانتو، تومان، نامور، مانیتور