کدهای مخفی بازی آمیرزا | جمعه 20 مهر 97

جواب کامل همه مراحل بازی آمیرزا

۱- تک، ته، کت، سه، تکه، کته، سکته
۲- قو، ول، هل، له، قول، قوه، هلو، قله، قلوه
۳- رکن، سرو، سکو، سرک، سور، روس، نور، نوک، کسر، کور، رنو، ونک، نوکر، کورس، کوسن، سکون، ورسک، کنسرو
۴- دریل، دلبر، دلار، دبیر، لابی، دلیر، دربی، رالی، بدیل، بریل، ریال، لیدر، لاری، بلاد، دیبا، بایر، اریب، دیار، یارب، دریا، دایر، ادیب، بادی، ادبی، ابری، باری، یارد، یلدا، ابدی، بیدار، بردیا، دلربا، ردیاب، دالبر، دریبل، اردبیل
۵- اونس، سواد، نوید، اندی، سونا، یونس، چدنی، سودا، سونی، دوان، دینا، سینا، انیس، دنیا، اینچ، یوان، اسید، یسنا، سویا، وادی، سودان، دیوان، سونیا، ادیسون، ساندویچ