نظر آیت الله سیستانی در مورد سیگار کشیدن در ماه رمضان

نظر آیت الله سیستانی در مورد سیگار کشیدن در ماه رمضان | ایشان احتیاط واجب می دانند که دود سیگار یا از این قبیل، به حلق نرسد.

آیت‎الله سیستانی
پرسش: سیگار کشیدن در حال روزه، روزه باطل است ؟
پاسخ: احتیاط واجب آن است که روزه دار دود سیگار و تنباکو و مانند اینها را هم به حلق نرساند.