تبریک روز معلم به پدر | تبریکات روز معلم

تبریک روز معلم به پدر | اگر پدر به تربیت و تعالی جسم فرزندش می پردازد، معلم به تربیت روح و خرد او می پردازد. حال اگر پدر انسان معلم هم باشد که تربیت بوسیله او کامل می شود. در ادامه تعدای متن تبریک روز معلم به پدر گردآوری شده است که با هم می خوانیم.

چه کسی هر دو لبم را به الف باز نمود
چه کسی جامه تقوا به تنم ساز نمود
ای معـلم کـه تـو را دانـش بسیـار بـوَد
جان شاگرد بـه فدایت که سزاوار بوَد . . .
پدرم روز معلم بر تو مبارک باد


پدرم تو الفبا را قبل از مدرسه یادم دادی
تو کتاب ها را پیش از مدرسه، برایم خواندی
تو عشق و شور دانش را در من کاشتی
تو اولین معلمم بودی پدر
روز معلم بر تو مبارک باشد

پادشاهی پسر به مکتب داد
لوح سیمینش در کنار نهاد
بر سر لوح او نوشته به زر
جور استاد به ز مهر پدر
روز معلم مبارک

معلم را بر پدر شرف باشد به قدر آن که روح را بر جسم شرف است.
زیرا معلم سبب کمال و تربیت روحانی است و پدر سبب تربیت جسمانی .
اما تو هم پدرم بودی و هم معلمم
روزت مبارک پدر

از پدر گر قالب تن یافتیم
از معلم جان روشن یافتیم
ای معلم چون کنم توصیف تو
چون خدا مشکل توان تعریف تو

روز معلم بر تو ای پدرم مبارک