دارما چیست؟| کشف استعدادها

دارما چیست؟| انسان برای کشف استعداد درونی اش باید به دور از هیاهوها و آشفتگی های دنیا، به درون خودش فرو رود تا بتواند ودیعه ی الهی اش را بیابد. دارما قانونی است که بر اساس آن هر انسانی برای هدف خاصی به این دنیا آمده است و ....

دارما چیست؟
قانون دارما می گوید برای به انجام رساندن هدفی، در قالب جسمانی متجلی شده ایم. بر طبق این قانون صاحب استعدادی بی همتاییم و به شیوه ای بی همتا آن را بیان و عیان می کنیم. کاری هست که بهتر از هر کس دیگر در این جهان می توانیم آن را به انجام برسانیم.
بیان استعدادهایمان برای برآوردن نیازها، ثروت بیکران و فراوانی نامحدود می آفریند اگر می توانستید از همان اوان کودکی این اندیشه را به فرزندانمان بیاموزیم تاثیرش را در زندگی آنها می دیدید. اگر بگوییم خودشان آن دلیل را دریابند آنوقت بی همتایی، بروز و ظهور خواهد کرد.
من خود او چهارسالگی به فرزندانم گفتم: «هرگز از شما نمی خواهم که نگران معاش خود باشید. اگر وقتی بزرگ شدید، نتوانید از عهده مخارج زندگی تان برآیید خودم شما را تامین خواهم کرد. همچنین نمی خواهم که توجهتان به موفقیت در تحصیل معطوف کنید. نمی خواهم در مدرسه بهترین نمره ها را بگیرید و به بهترین دانشکده ها بروید. آنچه واقعاً از شما می خواهم این است که مدام از خود بپرسید چگونه می توانید به بشریت خدمت کنید و از خود بپرسید که چه استعدادهای یکتایی دارید زیرا استعداد بی همتایی دارید که هیچ کس دیگر ندارد.
ثمره این نوع مواجهه، این شد که به بهترین مدرسه ها رفتند و بهترین نمره ها را گرفتند و حتی در دانشکده نیز بی نظیر بودند و از نظر مالی نیز خودکفا هستند، چون توجه آنها به این معطوف است که به اینجا آمده اند تا چه چیز را پیشکش کنند. پس این است که قانون «دارما».

قانون دارما را می توان در سه جز زیر خلاصه کرد:
1. ضمیر راستین خویش را کشف کردن
2. نمایان ساختن استعدادهای یکتایی خود و باور به اینکه کاری هست و شیوه یکتایی که شما بهتر از هر کس دیگر در کل این سیاره، قادر به انجام دادن آن هستید.
3. خدمت به بشریت و سوال همه روزه از خودمان که چگونه می توانیم به دیگران کمک کنیم.
سپس فهرستی از پاسخ ها تهیه کنیم و از خودبپرسیم که اگر هیچ نگرانی درباره پول نداشتم و اگر همه وقت و پول جهان از آنِ من بود، چه می کردم؟ اگر به همان کاری می پرداختید که هم اکنون می کنید، به دارمای خود سرگرمید.