تبریک ولنتاین | ولنتاین 2019

تبریک ولنتاین | به مناسبت روز ولنتاین 97، چند متن تبریک درباره روز عشق در زیر آورده ایم که از نویسندگان بزرگ گردآوری شده است.

1. عشق زمانی شکل می گیرد که شادی دیگری بسیار مهمتر از شادی خودتان باشد.
2. اگر از من بخواهی توضیح دهم که چرا عاشقش شدم، چیزی بیش از این ندارم که بگویم، زیرا او اوست و من هم من...
3. آن لحظه ای که اولین حکایت عاشقانه را در زندگی ام شنیدم، شروع به جستجوی تو کردم. آه که نمی دانستم چقدر تاریک است این راه. عشاق یکدیگر را ملاقات نخواهند کرد بلکه آنها هماره در هم اند.
4. ارواحمان از هر آنچه ساخته شده، چه باک! که ما از یک جنسیم.
5. عشقی که دیوانگی نباشد، عشق نیست.
6. اگر تنها لبخندی در درونت باقی ست، آنرا به آنکه عاشقش هستی هدیه کن.
7. بهترین و زیباترین چیزها نمی توانند دیده یا لمس شوند.آنها را تنها می توان با قلب احساس کرد. عشق اینچنین است.