درمان افسردگی بدون دارو

درمان افسردگی بدون دارو | راه های مختلفی برای درمان افسردگی وجود دارد. داروهای ضد افسردگی یا جلسات طولانی و دیر بازده روانکاوی، اما آدلر که یکی از بزرگترین روانشناسان تاریخ است روشی برای درمان افسردگی بدون دارو و قرص ارائه داده است که به نسبت درمان های دیگر بسیار زودبازده تر هم می باشد. در ادامه این درمان جالب را بخوانید.

دکتر آلفرد آدلر بنیانگذار روانشناسی فردی که دکترای خود را از دست زیگموند فروید گرفت
به بیماران اندوهگین خود می گفت: اگر از این نسخه پیروی کنید ظرف ١٤ روز معالجه خواهید شد:
“هر روزفکر کنید چطور می توانید یک نفر دیگر را خوشحال کنید. زیرا اندیشه خوشحال کردن دیگران ما را از تفکر درباره خودمان باز می دارد. ”
بزرگترین عامل نگرانی، ترس و اندوه، اندیشیدن درباره خود است. شادمانی انسان و شادمانی دیگران به یکدیگر بستگی دارد. ارسطو به این نوع برخورد «خودخواهی روشنگرانه» می گوید. خیرخواهی، دوستی و عشق، ویژگی انسان است.
لازم نیست یک مصلح اجتماعی باشید که بتوانید دنیای بهتری بسازید،
بلکه همین که دنیای خصوصی خودتان را بهتر کنید خدمت بزرگی کرده اید.

منبع: کتاب طبیعت انسان