آتش بگیر تا که بدانی چه می کشم

آتش بگیر تا که بدانی چه می کشم | در ادامه شعر زیبایی از عباس خیرآبادی را با هم می خوانیم.

شعر آتش بگیر تا که بدانی چه می کشم

بی تو شکوفه های سحر وا نمی شود باز آ که شب بدون تو فردا نمی شود

قفل دری که بین من و دست های توست در غایت سیاهی شب وا نمی شود

ورد من است نام تو هر چند گفته اند شیرین دهن به گفتن حلوا نمی شود

عشق من و تو قصه ی تلخ مصیبت است می خواهم از تو بگسلم اما نمی شود

ای مرگ همتی که دل دردمند من دیگر به هیچ روی مداوا نمی شود

آتش بگیر تا که بدانی چه می کشم احساس سوختن به تماشا نمی شود

قلبی که همچو مشعل نم دیده شد خموش دیگر به هیچ بارقه گیرا نمی شود

درد مرا ز چهره ی خاموش کس نخواند چون شعر نا سروده که معنا نمی شود

باید ز هم گسست قیود زمانه را با کار روزگار مدارا نمی شود

شعر: عباس خیرآبادی