پاره خط چیست؟

پاره خط چیست؟ | برای فهمیدن پاره خط باید ابتدا تعریف خط را بدانیم. خط مجموعه نقاطی است که بر یک راستا قرار دارند. پاره خط به تکه ای محدود و مشخص از خط گفته می شود. در ادامه به تعریف خط و پاره خط و نیم خط پرداخته شده است.

پاره خط چیست؟ پاره خط در هندسه به جزئی از خط گفته می شود که به دو نقطه انتهایی محدود شده، و تمامی نقاط مابین آندو را در بر بگیرد. در مورد چندضلعیها، پاره خط را ضلع می نامند هرگاه که دو نقطهٔ انتهایی آن در حکم دو رأس مجاور چندضلعی باشد، و در غیر این صورت، به آن قطر گفته می شود. اگر AوB دو نقطه انتهایی پاره خطی باشند این پاره خط را با نماد AB نشان میدهیم نیم خط چیست؟ از یک طرف محدود (بسته) و از طرف دیگر نامحدود است یا امتداد دارد. برای نامگذاری از یک حرف بزرگ و یک حرف کوچک لاتین استفاده می شود. مانند نیم خط z. تعداد نیم خط روی یک خط در شکل زیر اگر دو سر خط آزاد باشد=nتعداد نقطه 2n =2�3=6 نیم خط خط چیست ؟ از دو طرف نامحدود است یا امتداد دارد. برای نامگذاری خطها و نقاط معمولا خطها را با حروف کوچک و نقاط را با حروف بزرگ الفبای لاتین نمایش می دهند.