ماه های میلادی به ترتیب | و معادل آنها با ماه های شمسی

ماه ژانویه مصادف با دی ماه است

ماه فوریه مصادف با بهمن ماه است

ماه مارس مصادف با اسفند ماه است

ماه آوریل مصادف با فروردین ماه است

ماه می مصادف با اردیبهشت ماه است

ماه ژوئن مصادف با خرداد ماه است

ماه ژولای مصادف با تیر ماه است

ماه آگوست مصادف با مرداد ماه است

ماه سپتامبر مصادف با شهریور ماه است

ماه اکتبر مصادف با مهر ماه است

ماه نوامبر مصادف با آبان ماه است

ماه دسامبر مصادف با آذر ماه است