علت وقوع زلزله در شب

علت وقوع زلزله در شب | با توجه به زلزله های این مدت اخیر ، خاصه دو زلزله تهران که هر دو در نیمه شب اتفاق افتادند، مطلبی را که به بررسی علل وقوع زلزله در شب می پردازد، در ادامه می آوریم.

زلزله شناسی که عضو مرکز تحقیقات Bhabha می باشد، متوجه شد هنگامیکه ماه به زمین نزدیک تر می شود، یا در مواقعی که ماه کامل می شود، تعداد زلزله ها افزایش می یابد.
این مطلب نشان می دهد که زلزله ها بیشتر در شب اتفاق می افتند و همچنین کمترین تعداد زلزله ها در بعدازظهر می باشد و البته تا نیمه شب افزایش می یابد.
اما چرا این اتفاق می افتد؟
سوال خوبی است اما به طور قطعی قابل پاسخگویی نیست. یک احتمالی که می توان در نظر گرفت ، تاثیر جاذبه ی خورشید می باشد.
پوسته ی زمین در شب 2000واحد mph سریع تر دور زمین حرکت می کند بنابراین زمان کمی آرامتر می گذرد.
در نتیجه زمین درشب باید کمی سریعتر بچرخد.
نکته ی دیگر اینکه زلزله ها در شب راحت تر قابل ثبت شدن هستند، چراکه فعالیت های انسانی که در شب اتفاق می افتد کمتر از روز می باشد و در نتیجه دخالت انسانی در زمین کمتر می باشد.