راهکاری برای افزایش خوشحالی در زندگی

راهکاری برای افزایش خوشحالی در زندگی | در متن کوتاه زیر به تنوع بخشی به عنوان راهکاری برای اینکه زمان خوشی زود به پایان نرسد ،پرداخته شده است.

یکی از پدیده هایی که اکثر ماها وقوع آن را در ذهن خود تجربه کرده ایم این است که احساس می کنیم لحظات خوش بودن سریع تر طی می شوند و بالعکس لحظات ناراحتی بسیار به طول می انجامد. در این متن روش متنوع سازی را برای اینکه لحظات خوش بودن طولانی تر به نظر برسند و دَن اریلی(اقتصاددان رفتاری) در کتاب «اقتصاد رفتاری و زندگی روزمره» آن را پیشنهاد می کند بیان می کنیم.
یکی از دلایلی که اوقات تفریح و لذت هم در طول مدت تفریح و هم بعد از آن در خاطر شما کوتاه به نظر می رسد این است که لحظات شاد بودن آنقدر شبیه به هم هستند که در حافظه ما نه بصورت جداگانه بلکه بصورت یک تجربه ی منفرد و کشدار ثبت می شوند.
برای اینکه ثبت لحظات شادی بصورت یک تجربه منفرد و کشدار نباشد باید تنوع ایجاد کرد. مثلا اگر برای یک هفته قصد سفر دارید، هر روز یک تفریح جدید و جداگانه را انجام بدهید، همچنین بد نیست وسط تفریحات انرژی بر، یک زمانی را به استراحت مطلق و افزایش انرژی اختصاص بدهید! اینگونه طیف متنوع تری از تجربیات و خاطرات نصیب تان خواهد شد که موجب می شود با به یاد آوردن آن ها احساس بهتری به شما دست دهد.
این ایده دن اریلی را می توان از طریق تابع ارزش(همان تابع مطلوبیت که در اقتصاد رفتاری تعدیل شده است)توضیح داد. در تابع ارزش که قسمتی از نظریه چشم انداز است، بحث می شود که اثرنهایی چیزهای مطلوب کاهنده هستند. به عنوان مثال، کسی که چندمیلیارد پول بدست آورده با کسب چندهزار تومان احساس خوشحالی زیادی پیدا نمی کند در حالی که همان فرد در اثر کسب چندهزار تومان اولیه احساس بسیار خوبی داشته است. مطابق تابع ارزش، اگر شما یک مقدار پول را بجای اینکه یکجا به کسی بدهید، در چند قسمت با فواصل زمانی مناسب بدهید در او احساس خوشحالی چندبرابری ایجاد می کنید. (به شرط اینکه شخص از ابتدا نداند که بناست در آخر چه مقدار پول بگیرد)
از این ایده می توان در پرداخت حقوق و مزایا به کارمندان استفاده کرد. پاداش های متعدد و پیش بینی نشده برای یک کارمند معرکه می کند!
اگر فکر می کنید مباحثی مثل روش های افزایش لذت از چیزها در حیطه دانش اقتصاد نیست لطفا به تعریف دانش اقتصاد مراجعه کنید!

منبع : کانال تخصصی اقتصاد و مالی رفتاری