اهمیت عقل در دین داری چیست؟

.آیات الهی به مردم هشدار می دهد که عقل وفکر خودتان را نکشید، قلب خود را در پرده نگه ندارید، بگذارید تا نور الهی برقلب شما بتابد و از نور آن بهره ببرید. بگذارید عقل شما کارکند، فکر کنید، تشخیص دهید، بگذاریدعقل راهنمای شما باشد. شما عقل را اسیر خود نگردانید. بگذارید عقل راهنمای شما باشد،

چراغ عقل را
زنده نگه دارید
همانطور که رحمت الهی همه چیز را فرا گرفته است عقوبت الهی نیز برای مردمی که از راه صحیح و عدل و صواب سربرمی تابند سخت خواهد بود.آیات الهی به مردم هشدار می دهد که عقل وفکر خودتان را نکشید، قلب خود را در پرده نگه ندارید، بگذارید تا نور الهی برقلب شما بتابد و از نور آن بهره ببرید. بگذارید عقل شما کارکند، فکر کنید، تشخیص دهید، بگذاریدعقل راهنمای شما باشد. شما عقل را اسیر خود نگردانید. بگذارید عقل راهنمای شما باشد، عقل را خوار و ذلیل نکنید، ... اگر عقلتان را خوار کنید خودتان خوار می شوید. عقل سخن خوب را می پذیرد، حکمت را موجب حیات می داند. آیا مردمی که از هوای پاک گریزان باشند و از آب که مایه حیات است گریزان باشند، مرده نیستند!اگر قلب و عقل آدمی زنده باشد این ها را مایه حیات می یابد.اگر عقل باشد آنچه را که مایه حیات آدمی است می پذیرد.از امام باقر(ع) نقل است که فرمود: «مرگ قلب از شهوات نفس است» هرچه آدمی در پی شهوات نفسانی باشد دل خود را می میراند و هرقدر از این شهوات نفسانی خودش را دور نگه دارد زندگی و حیات بیشتری در دل او پیدا می شود.آنگاه سخن خدا را، سخن رسول خدا را می شنود. چون شنیدن کار زنده هاست و هر که از پند وحکمت روی برگرداند خداوند آنان را کور ونابینا نامیده که شیطانی برآن ها گمارده شده است.

آخرین سخنرانی های راشد ص 422