احکام روزه/چه چیزهایی برای روزه دار مکروه است؟

برخی چیزهایی که برای روزه دار مکروه است. از جمله مواردی که در ادامه می آید

برخی چیزهایی که برای روزه دار مکروه است:
ریختن دارو به چشم و سرمه کشیدن، در صورتی که مزه یا بوی آن به حلق برسد؛
انجام دادن هرکاری که مانند خون گرفتن و حمّام رفتن، باعث ضعف می شود؛
بوکردن گیاهان معطر؛
نشستن زن در آب؛
استعمال شیاف؛
خیس کردن لباسی که در بدن دارد؛
کشیدن دندان و هرکاری که به واسطه آن از دهان خون بیاید؛
مسواک کردن با چوب تَر؛

http://roshd.ir