مبطلات روزه/احکام چیزهایی که روزه را باطل می کند

گر انسان عمدا و از روی اختیار کاری که روزه را باطل می کند انجام دهد، روزه او باطل می شود

گر انسان عمدا و از روی اختیار کاری که روزه را باطل می کند انجام دهد، روزه او باطل می شود و چنانچه از روی عمد نباشد اشکال ندارد، ولی جنب اگر بخوابد و به تفصیلی که در مساله گفته شد تا اذان صبح غسل نکند، روزه او باطل است.
اگر روزه‏دار سهوا یکی از کارهایی که روزه را باطل می کند انجام دهد و به خیال این که روزه‏اش باطل شده، عمدا دوباره یکی از آنها را بجا آورد، روزه او باطل می شود.
اگر چیزی به زور در گلوی روزه دار بریزند یا سر او را به زور در آب فرو ببرند، روزه او باطل نمی شود، ولی اگر مجبورش کنند که روزه خود را باطل کند مثلا به او بگویند اگر غذا نخوری ضرر مالی یا جانی به تو می زنیم و خودش برای جلوگیری از ضرر، چیزی بخورد، روزه او باطل می شود.
روزه دار نباید جایی برود که می داند چیزی در گلویش می ریزند یا مجبورش می کنند که خودش روزه خود را باطل کند، اما اگر قصد رفتن کند و نرود یا بعد از رفتن چیزی به خوردش ندهند، روزه او صحیح است و چنانچه از روی ناچاری کاری که روزه را باطل می کند انجام دهد، روزه او باطل می شود ولی اگرچیزی در گلویش بریزند، باطل شدن روزه او محل اشکال است.

http://roshd.ir