چه رابطه ای میان رضایت از زندگی و شادی وجود دارد؟

شادی و احساس مثبت، زندگی را جالب می کند و تجربیات ناکام کننده زندگی، ناامیدی و عاطفه منفی را متعادل می سازد.

دکتر حسن صبوری ، اظهار کرد: به نظر می رسد شادی و شاد بودن جزو شروط اصلی برخورداری از بهداشت روانی ست.

صبوری مقدم ادامه داد: افلاطون و ارسطو و تقریبا تمامی متفکران برجسته گذشته، شادی را بهترین متاعی دانسته اند که از راه فعالیت قابل حصول است.

وی با بیان اینکه شادی از عمل هماهنگ عواطف یک شخصیت یکپارچه و کاملا منسجم ناشی می شود، گفت: بنابراین هرچه شخصیت غنی تر، متکامل تر و یکپارچه و منسجم تر باشد، علی رغم پیش آمدن انواع دردهای مختلف، ظرفیت بیشتری برای شادی دارد.

صبوری مقدم در خصوص اهمیت کارکردی شادی گفت: این اهمیت دوگانه است؛ شادی احساس مثبت شخصی و حس رضایتمندی ایجاد می کند. شادی به عنوان یک چسب اجتماعی عمل کرده و انسجام گروهی ایجاد می کند.

وی ادامه داد: تاثیر شادی بر ما برخلاف غم است. وقتی غمگین هستیم احساس بی حالی و کناره گیری می کنیم، اما وقتی شادیم احساس علاقه و معاشرتی بودن خواهیم داشت و در بیشتر موقعیت ها خوش بین می شویم.

به گفته وی، خنده به تعامل اجتماعی کمک می کند و اگر لبخندها ادامه یابند، به شکل گیری روابط و تقویت آن در طول زمان کمک می کنند.