با آفتاب مصنوعی خانه هایتان را روشن کنید!

یک شرکت ایتالیایی آفتاب مصنوعی را طراحی کرده که به سختی می توان میان آفتاب طبیعی و مصنوعی تمایزی قایل شد.

یک شرکت ایتالیایی نوعی آفتاب مصنوعی طراحی کرده که COELUX نام گرفته است. در این طرح نور خورشید از فیلترهای نانویی می گذرد که نقش اتمسفر زمین را تقلید می کنند. در این طرح حتی نوعی تصور عمق نیز ایجاد می شود تا فرد احساس کند خورشید بالای سر اوست. ویژگی های ترکیبی موجود در این طرح دقیقا همان مواردی است که سبب می شود آسمان آبی به نظر بیاید. در نتیجه به سختی می توان میان آفتاب مصنوعی و طبیعی تمایزی ایجاد کرد. می توان از این طرح برای نوربخشیدن به قسمتی از خانه استفاده کرد که پنجره های کمتری دارد.