آیا فرهنگ و هنر در مناظره های انتخاباتی جایی دارند؟

گویی موضوع فرهنگ و هنر هیچ ارتباطی با مسائل اجتماعی ندارد و اصولا فرهنگ زیرساخت هیچ چیز نیست و آنچه دراین باره تاکنون گفته و نوشته شده است بیشتر یک شوخی بوده برای جامعه شناسان.

در جلسه ای که کاندیداها باید برنامه های خود را درمورد همه مسائل روی میز بریزند تا مردم از آن آگاه شوند، فرهنگ نه اهمیتی دارد تا در یک مناظره مطرح شود و نه کارکردی برای رأی آوردن. از عدم نشاط در جامعه گفته شد، آسیب های اجتماعی گفته شد، از فروریزی خانواده ها گفته شد، از فاصله فقیر و غنی، از دروغ و دروغ گویی، چپاول اموال، رانت و... . توگویی این همه هیچ ارتباطی با فرهنگ ندارد، هنر که جای خود دارد!! هنوز یک سال نمی شود که یک اثر سینمایی ما با مطرح کردن فروریزی خانواده، رواج پنهان کاری و دروغ، آسیب های اجتماعی و... جایزه اُسکار را برده و باعث سربلندی فرهنگ جامعه و خوشحالی مردم شده؛ آن وقت چطور هنر و فرهنگ و کارکردش هیچ جایگاهی در بحث های اجتماعی و آسیب شناسی آن و در نتیجه برنامه ریزی برای کمک به برون رفت از این مشکلات ندارد؟! ما که هنوز نفهمیده ایم نشاط جامعه را از چه طریق می شود تأمین کرد! صداوسیما که هدایت کننده و مجری این مناظره بود، خود یک نهاد فرهنگی- هنری نیست؟ این همه حجم برنامه ها برای هدایت فرهنگی جامعه نیست؟ چطور هیچ سؤالی در زمینه هنر و فرهنگ مطرح نشد؟

علی فرامرزی