طلبه ها در حوزه چگونه آموزش می بینند؟

آیا در حوزه ها سیستم آموزشی مشخصی وجود دارد؟

از اشکلاتی که به سیستم آموزشی حوزه گرفته شده و البته اشکال درستی هم نیست، این است که در حوزه برخلاف دانشگاه، مباحث روش شناسی مطرح نمی شود، اما در حقیقت این چنین نیست و در حوزه سه نوع روش شناسی، آموزش داده می شود:

یک: قواعد و روش های ادبی فهم متن که در علم ادبیات و بخشی از اصول حاصل می شود؛

دوم: قواعد فهم متن مقدس یا هرمنوتیک که در کتب اصول آموخته می شود.

سوم: قواعد و روش های تفکر صحیح که در علم منطق متکفل آن است.

علی اکبر صادقی رشاد رئیس شورای حوزه علمیه استان تهران
کانال نامه های حوزوی