دانستنی های مدیریت: آنچه مدیران میانی نباید انجام دهند!

از مقابله مقتدرانه با عملکرد ضعیف و غیرقابل قبول کارکنانتان نترسید. از شما به عنوان یک مدیر میانی این انتظار می رود که با کم کاری و عملکرد ضعیف افرادتان با اقتدار و صریح برخورد کنید و در این مسیر به هیچ عنوان مماشات و تعارف نکنید...

• به افرادتان تکالیف مبهم و نامشخص ندهید. هر چند ممکن است افرادتان به تکالیف و خواسته های مبهمی که به آنها داده اید به صورت صوری عمل کنند، اما این، آن چیزی نیست که خروجی مورد نظر مدیریت ارشد را برآورده سازد.
• سعی نکنید کارهای جذاب و راحت را خودتان انجام دهید و کارهای سخت و خسته کننده را به افرادتان واگذار کنید، چرا که با این کار افرادتان را از آموختن چیزهای جدید محروم می سازید. یک مدیر میانی خوب کسی است که با بر عهده گرفتن وظایف و پروژه های سخت، هم توانایی های خود را به افرادش ثابت می کند و هم فرصت های یادگیری ارزشمندی را در اختیار افرادش قرار می دهد.
• عملکرد مدیران میانی پیشین و سایر مدیران میانی را زیر سوال نبرید. بعضی از مدیران میانی برای برجسته تر کردن نقش و اهمیت کارهایی که انجام داده و می دهند شروع می کنند به تخریب سایر مدیران و زیر سوال بردن فعالیت های پیشین. انگیزه آنها از این کار باشکوه جلوه دادن خود است، درحالی که این کار در بلندمدت موجب بدگمانی دیگران نسبت به آنها خواهد شد.
• وقت تان را صرف کارها و پروژه های کم اثر و بی فایده نکنید. یک مدیر میانی خوب کسی است که به واسطه شناخت کاملی که نسبت به شرایط موجود و واقعیت ها دارد قادر است اولویت های اصلی را تشخیص دهد و در جهت آنها گام بردارد. پس این شما هستید که باید مهمترین و حساس ترین تصمیمات شغلی را بگیرید، نه مدیران ارشد یا کارمندان.
• از ایجاد شبکه های ارتباطی با سایر مدیران میانی غفلت نکنید. اگر شما هم جزو آن دسته از مدیران میانی هستید که فکر می کنند نباید با مدیران هم سطح خود در سایر بخش ها و دوایر ارتباط داشته باشند و از آنها نظر بخواهند بدانید که سخت در اشتباهید، چرا که در بطن ارتباطات با سایر مدیران میانی، اطلاعات و ایده های ارزشمندی نهفته است که به کارگیری آنها می تواند برای شما بسیار مفید باشد.
• از مقابله مقتدرانه با عملکرد ضعیف و غیرقابل قبول کارکنانتان نترسید. از شما به عنوان یک مدیر میانی این انتظار می رود که با کم کاری و عملکرد ضعیف افرادتان با اقتدار و صریح برخورد کنید و در این مسیر به هیچ عنوان مماشات و تعارف نکنید، چرا که اگر چنین کنید دیر یا زود دودش به چشم شما خواهد رفت. در ضمن به یاد داشته باشید که مدیران ارشد وقت و امکان شناسایی و برخورد با عملکردهای ضعیف افراد را ندارند و این وظیفه را به همراه تمام اختیارات به مدیران میانی تفویض کرده اند. بنابراین از این اختیار تفویض شده نهایت استفاده را ببرید.
• در مورد تشویق و پاداش دهی به کارکنانتان خسیس نباشید. تشویق و پاداش دهی به کارکنان کوشا و موثر فقط به مدیران ارشد اختصاص ندارد و شما به عنوان مدیر میانی نیز در حد خود می توانید و باید افرادتان را تشویق کنید.
• فقط بر اشتباهات و نقاط ضعف تمرکز نکنید. به جای اینکه افرادتان را به خاطر عملکرد نادرستشان توبیخ کنید، فرآیند برخورد با آن اشتباهات را به فرصت های یادگیری ارزشمند و مفید تبدیل کنید.