درس مدیریت: آنچه مدیران میانی باید انجام دهند!

تصمیمات تاثیرگذار و شجاعانه بگیرید و سعی نکنید بر امواج سوار شوید یا فقط مجری تصمیمات اتخاذ شده باشید. مدیران ارشد از آن دسته از مدیران میانی خوششان می آید که با تصمیم گیری های درست خود باری از دوش آنها بردارند و کار آنها را سبک تر کنند.

• اعتماد و احترام مدیریت ارشد را به خود جلب کنید. برای این کار باید توانمندی ها و قابلیت های خود را به آنها اثبات کنید. پس از ایجاد این ارتباط مثبت است که امکان تفویض اختیارات و مسوولیت ها به شما آسان تر و هدفمندتر صورت می پذیرد.
• مطمئن شوید که از بودجه و امکانات کافی برای عمل به وظایف محوله برخوردارید و اگر چنین نیست به طور رسمی درخواست بودجه اضافی کنید.
• به مشکلات و موانع موجود توجه و آنها را شناسایی و حل کنید. یک مدیر میانی خوب یعنی یک حلال مشکلات و کسی که به جای مدیران ارشد خود به مصاف مشکلات و چالش ها می رود.
• روش ها و تکنیک های کاری گذشته خود را نقد کنید و بکوشید آنها را بهبود ببخشید. همیشه از یک روش حتی اگر در گذشته موثر و مفید بوده برای حل مشکلات مختلف استفاده نکنید، بلکه از سبدی از راه حل های متنوع و خلاقانه برای حل مسائل بهره ببرید.
• کارآمدی شغلی تان را بازتعریف کرده و اصول آن را اجرا کنید و به یاد داشته باشید که کارآمدی و موثر بودن یک مدیر میانی با کارآمدی و موثر بودن یک کارمند تا حد زیادی متفاوت است.
• همیشه تمام جوانب امر را بسنجید و از یک بعدی نگاه کردن به قضایا خودداری کنید، چرا که یک مدیر میانی خوب کسی است که هم از دریچه کارکنان به قضایا نگاه کند و هم از دیدگاه مدیران ارشد و اگر چنین نکند فرقی با کارمندان معمولی ندارد.
• تصمیمات تاثیرگذار و شجاعانه بگیرید و سعی نکنید بر امواج سوار شوید یا فقط مجری تصمیمات اتخاذ شده باشید. مدیران ارشد از آن دسته از مدیران میانی خوششان می آید که با تصمیم گیری های درست خود باری از دوش آنها بردارند و کار آنها را سبک تر کنند. خودتان شروع کننده بعضی کارها باشید و صرفا منتظر صدور فرمان و دستور از طرف مقامات مافوق نباشید، چرا که همان طور که در بالا گفته شد مدیران میانی موفق کسانی هستند که باری از دوش مدیران مافوق بردارند.