مراحل چهارگانه عشق

برای رسیدن به عشق ، چهار مرحله وجود دارد.

برای رسیدن به عشق ،
چهار مرحله وجود دارد.

که بایستی همیشه به خاطر داشت........

🍇مرحله اول

حضور در لحظه است،
زیرا عشق تنها در حال ممکن است.

عشق ورزیدن در گذشته ممکن نیست.

اگر کسی بخواهد از عشق اجتناب کند دوراه برایش وجود دارد:

زندگی در گذشته یا آینده.
ولی عشق تنها در زمان حال ممکن است.

زیرا ملاقات مرگ و زندگی فقط در لحظه ی حال به وقوع می پیوندد.

🍇مرحله دوم

در راه رسیدن به عشق این است ،
که یاد بگیری چگونه سموم وجودت را به شهد تبدیل کنی.

بسیاری از مردم عشق می ورزند،
ولی عشق آنها با سمومی همچون :

نفرت،حسادت،خشم و احساس مالکیت آلوده شده است.

عشق بسیارظریف و شکننده است.

عشق به مثابه یک نردبانی ما بین بهشت و جهنم است.

نردبان وسیله ای دو طرفه است،
هم میتوانید از آن بالا روی هم پایین بیایی.

اگر عشق تو مسموم باشد نردبان تو را به قعر هدایت می کند
و تو وارد جهنم می شوی.

پس دومین اصلی که باید به خاطر بسپاری:
تبدیل سموم وجودت به شهد است.

🍇مرحله سوم

تقسیم کردن و بخشیدن است.

چیزهای منفی را برای خودت نگه دار،
ولی خوبی ها و زیبایی ها را با دیگران تقسیم کن.

معمولا مردم برعکس آنرا انجام می دهند.

سومین قدم در نیل به عشق تقسیم کردن خوبی ها و زیبایی ها است.

این کار باعث جاری شدن عشق همچون رود خانه می شود،
رودخانه ای که سر چشمه آن قلب توست.

شریک شدن،باعث بر طرف شدن تنگناها
و معضلات نهفته در دل تو می گردد.

🍇مرحله چهارم

هیچ بودن است.

بمحض اینکه فکر کنی که کسی هستی،
عشق از جاری شدن باز می ایستد.

عشق از درون کسی به بیرون جاری می شود که:

"کسی نباشد".

عشق در نیستی خانه دارد.

هنگامی که خالی باشی،
عشق نیز در تو جای خواهد گرفت.

اشو

کانال ابرهای سپید
@Asepid
https://telegram.me/eshghonava