گسترش محیط خود

محیط بر ما تأثیر می‌گذارد و می‌تواند روحیهٔ ما را تقویت و یا تضعیف کند

محیط بر ما تأثیر می‌گذارد و می‌تواند روحیهٔ ما را تقویت و یا تضعیف کند. آیا خانهٔ شما یک جای دنج و آرام است؟ وقتی به خانه می‌روید، احساس آرامش و نشاط می‌کنید؟ صداهای ناهنجار و کارهای ناتمام شما را احاطه کرده است؟
تغییرات مناسبی در محیط خود بدهید.
- صداها را از بین ببرید تا آرامش ذهنی بیشتری پیدا کنید.
- در هر اتاق گلدانی بگذارید. گیاهان به پاکی هوا کمک می‌کنند.
- هنگام غروب، شمع روشن کنید، نور شمع به شما آرامش می‌دهد.
- هر وقت توانستید، گل تازه‌ای به خانه بیاورید.