۴۰ نکته کلیدی برای کارشناسان بازاریابی و فروش

در شروع مذاکره از مشتری سوالات باز بپرسید. در پایان مذاکره از مشتری سوالات بسته بپرسید.

۱- در شروع مذاکره از مشتری سوالات باز بپرسید.

۲- در پایان مذاکره از مشتری سوالات بسته بپرسید.

۳- قبل از مذاکره سوالات مشتری را پیش بینی کنید.

۴- با اجازه مشتری از او سوال بپرسید.

۴۰ نکته کلیدی و کاربردی برای کارشناسان بازاریابی و فروش

۵- هیچ ولت از کلمات ولی، شاید، اما، اگر و ... استفاده نکنید.

۶- با مشتری منفی صحبت نکنید. (نمی شود، نمی توانیم و ...)

۷- کالا و خدمات خود را بزرگنمایی نکنید.

۸- نسبت به مشتری پیشداوری و قضاوت نکنید.

۹- به مشتری برای خرید اصرار نکنید.

۱۰- مشتریان خود را به ناهار و صبحانه کاری دعوت کنید.

۱۱- اشتباه خود را در قبال مشتری بپذیرید.

۱۲- کار مشتری را تا حصول نتیجه پیگیری کنید.

۱۳- نقاط ضعف و قوت رقبا را شناسایی و با خود مقایسه کنید.

۱۴- با مشتری ناراضی جر و بحث نکنید.

۱۵- جملات انرژی زا و الهام بخشی را در دفتر خود نصب کنید.

۱۶- با مشتری با لحن دوستانه و مودبانه صحبت کنید.

۱۷- وقت شناس باشید.

۱۸- در برابر مسائل مشتری راه حل گرا باشید.

۱۹- در انجام کار مشتری نتیجه گرا باشید.

۲۰- تفاوت و تمایز کالا و خدمات خود را نسبت به رقبا به مشتری بگویید.

۲۱- برای تایید صحبت خود قسم نخورید.

۲۲- یادگیری مستمر و مدام داشته باشید. (تصویری، صوتی، کتبی)

۲۳- از نظر و پیشنهاد مشتریان برای فروش بیشتر و بهتر استفاده کنید.

۲۴- به انتقاد و شکایت مشتری احترام بگذارید.

۲۵- در حضور مشتری از کالا و خدمات رقبا بدگویی نکنید.

۲۶- خدمات بیشتر و بهتر به مشتری بدهید.

۲۷- در سلام دادن به مشتری پیشقدم باشید.

۲۸- محیط کار منظم و مرتبی داشته باشید.

۲۹- مسائل خصوصی خود و سازمان خود را برای مشتری بیان نکنید.

۳۰- به مشتری نه بگویید اما با دلیل منطقی.

۳۱- پس از سوال پرسیدن از مشتری سکوت کنید و گوش کنید.

۳۲- مشتریان را در تامین کالا، تبلیغات و ... حمایت و پشتیبانی کنید.

۳۳- هنگام مذاکره با مشتری، کلمات خود را تکرار نکنید.

۳۴- هنگام مذاکره با مشتری ارتباط چشمی داشته باشید.

۳۵- قبل از شروع مذاکره با مشتری به دلیل وقت ملاقات و مذاکره از او تشکر کنید.

۳۶- به همه مشتریان کوچک و بزرگ یکسان احترام بگذارید.

۳۷- به بهانه های مختلف با مشتری مداوم و مستمر ارتباط داشته باشید.

۳۸- مشتری را مورد انتقاد و سرزنش قرار ندهید.

۳۹- هنگام خرید مشتری تضمین کلامی و کتبی (تایید) بدهید.

۴۰- هیچ وقت از پاسخ نه مشتری ناراحت نشوید.