تحلیلی بر یکی از آثار نقاشی خط استاد محمد پور توسط محمدعلی اردهالی

دراین اثر محمد پور ، همانند سایر آثارش میتوان به نوعی ساختارشکنی و رهایی ازفضاهای کلیشه ای و کادر بندی های معمول رسید.

هنر خطاطی درعرصه ی جدید با سه تعبیر "خطاطی" ، "خط و نقاشی" و "نقاشی خط" ظاهرمیشود، که اولی با همان اصالت های دیرینه ی خودش و دومی خطاطی الوان با درون مایه های نقاشی و سومی بیشترتجربه ی هنرمدرن را نشان میدهد ولی با زمینه های گرافیکی ،که هرسه را میتوان به عنوان شکوه ، اقتدارو خلاقیت ایرانی و عامل پیوند فرهنگ و زبان گویا وبیان احساس مردمان بخش مهمی ازجهان یعنی "خاورمیانه" به شمارآورد. "خطاطی الوان" یا "خط ونقاشی" که امروزه به اشکال مختلف در یک همسوئی کمال گرا توانسته هنرمدرن را با اصالت های دیرینه ی فرهنگی این مرز و بوم و با بکارگیری ازتوانایی هنرمندان نخبه ی ایرانی، جهانیان را با خودهمراه نموده ، بدان سان که بابت آن بهای گزافی هم میپردازند، دریک جهش تکاملی و درسیربی وقفه اش به نوعی ازخوشنویسی مدرن که درباب زیباشناسی، هنرایرانیان را در این حیطه به کمال خود میرساند، به منصه ی ظهوررسانده که نام "بداهه نویسی" شاید گویای این جهش تکاملی درعرصه ی "کالیگرافی" باشد. از جمله هنرمندان این شیوه نگارش میتوان از "احمد محمد پور" به نیکی نام برد، او توانسته در پدیده بداهه نویسی از حرکات موزون، رنگها، ترکیب بندی، هارمونی، ورعایت کلیه ی اصول اولیه ی زیباشناسی که از ارکان انکار ناپذیر " خوشنویسی" ست بهره جوید ضمن اینکه فضاهای ایجاد شده معمولا مخاطب را در گیر نوعی نگرش احساسی عرفانی نموده که شاید در این آثار بتوان وارد بحث های مفهومی متفاوتی شد که این از خصائص آثار استاد محمد پور میباشد. او از جمله ی هنرمندانی دراین حوزه بشمارمیرود که همواره سبک خود را بعنوان روشی منحصر بفرد و با کمترین تاثیرپذیری که درکارهای اومشاهده میشود را دنبال کرده ، بطوریکه آثاراوهماره با نام این هنرمند خوش ذوق واثر گذار هنر خوشنویسی عجین بوده ، ومخاطب ازاینکه آثار "احمد محمدپور" دراوج زیبایی نیز"خودش" بوده بخود میبالد. دراثر جدید این هنرمند و با نام "پیچش ابرها" به " ابعاد ۱۴۵ در ۱۵۵ سانتیمتر" و بامدیای آکریلیک و بوم در۲ "لترن" پیوسته ، قدرت خالق اثر به لحاظ زیباشناسی در امر بداهه نویسی و با استفاده ازکمترین تنوع رنگ قابل مشاهده بوده و به خلق اثر زیبایی میرسیم که مخاطب را به تحسین وا میدارد. دراین اثر محمد پور ، همانند سایرآثارش میتوان به نوعی ساختارشکنی و رهایی ازفضاهای کلیشه ای و کادر بندی های معمول رسید. این هنرمند جوان با بهره گیری از اجزا وعناصر خوشنویسی اصیل و به کمک تکنیکهای نقاشی وهمچنین توجه عمیق به معقوله ی مبانی هنرهای تجسمی فضاهای کاملا جدید،اعم ازبافت ، سایه، پرسپکتیو، وحجم را درکنارطیف های رنگی ایجاد شده خلق کرده که خود مبین ذهن پویا وآزاداندیش اوست، و بدینوسیله توانسته تکامل در حرکت هنری خود را به اوج برساند آنچنان که مخاطب را از فرم های زیبای ذکر شده به فضائی سرشار از مفاهیم احساسی رویایی و عرفانی بنوعی رهنمون میکند که شاید بهترین نام برای این اثر همان است که خود انتخاب نموده: "پیچش ابر ها " . گام نهادن درعرصه ی نقاشی خط امروز وداشتن حرف و کلامی جدید، بسیارسخت ودشواراست و بهمین لحاظ او را بخاطر خلق این اثر تحسین میکنم . محمد علی اردهالی تهران بهمن یکهزارو سیصد و نود سه