کبریت

یک روز یک کبریت....

یک روز یک کبریت سرش و می خواره اتیش میگیره یاسین ترکمان